Manutan’s Environmental Impact Score voor producten

Manutan introduceert een milieu-impactscore voor het doen van weloverwogen aankopen, het analyseren van de levenscyclus van producten en het betrekken van leveranciers bij eco-design.

Score d'impact environnemental

Wat is onze Environmental Impact Score?

Manutan lanceert een milieu-impactscore om jou te helpen aan de juiste informatie om een weloverwogen keuze te maken bij jouw aankopen, dankzij een score van A tot E. De milieuvoetafdruk wordt verkregen door de volledige levenscyclus van het product te analyseren, van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur, met behulp van een erkend methodologisch referentiekader (PEF) dat 12 tot 16 milieu-indicatoren in beschouwing neemt, waaronder de koolstofvoetafdruk, het gebruik van hulpbronnen, waterverontreiniging, giftigheid, enz.

Via deze aanpak wil Manutan ook zijn leveranciers betrekken in een eco-designproces.

What is our Environmental Impact Score?

Product Life Cycle

Hoe meet Manutan de impact van haar producten op het milieu?

  • De impact wordt gemeten in overeenstemming met de methodologische richtlijnen die worden gebruikt voor iedere productcategorie en de bijbehorende internationale databases: de PEF-richtlijnen die zijn aangenomen door de EU (voor de evaluatie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)) en de ADEME-richtlijnen (voor de evaluatie van meubilair). Deze methoden zijn gebaseerd op de principes van een levenscyclusanalyse (LCA), een strenge wetenschappelijke methode voor het meten van milieueffecten, zoals gedefinieerd door ISO 14040-44.
  • De ecologische voetafdruk van een product wordt gemeten door twee soorten gegevens te verzamelen: verplichte productgegevens die van leveranciers worden verzameld (zoals de materiaalsamenstelling, het gewicht en de productieherkomst van het product) en standaardgegevens zoals gedefinieerd in de normen voor ontbrekende gegevens.

Er worden verschillende consistentiecontroles uitgevoerd, evenals steekproefsgewijze audits door een extern bedrijf van producten, om de betrouwbaarheid van de gegevens die door onze leveranciers worden doorgegeven en de resultaten te garanderen.

De 16 milieu-indicatoren van de PEF-methodologie

Klimaatverandering

Waterschaarste

Gebruik van land

Verzuring

Aantasting van de ozonlaag

Giftigheid (niet kankerverwekkende effecten en gezondheidsrisico’s)

Verstikking van het zeewater door te veel algen

Giftigheid van zoetwater

Uitstoot van stikstof

Fijnstof

Gebruik van fossiele brandstoffen

Gebruik grondstoffen voor energiedragers

Verstikking van zoetwater door te veel algen

Giftigheid (met kankerverwekkende effecten en gezondheidsrisico’s)

Ioniserende straling

Vorming van fotochemische ozon

Deze aanpak maakt het mogelijk om de impact te berekenen op 16 milieu-indicatoren voor de PEF en 12 voor het ADEME, zoals de impact op klimaatverandering (kgCO2e), de uitputting van hulpbronnen, de uitstoot van fijne deeltjes in de lucht en de impact op de menselijke gezondheid.

De gegevens die worden gebruikt om de milieu-impact van producten te berekenen, zijn als volgt:

  • Primaire gegevens, verzameld bij leveranciers, zijn de productcategorie, grondstoffen en hun bijbehorende gewichten (productsamenstelling), herkomst van de productie, gebruikte processen.
  • Standaardgegevens zijn het type verpakking dat wordt gebruikt, het energieverbruik van het fabricageproces, enz. Deze gegevens worden in de methodologische richtlijnen beschouwd als de gegevens die het minst bijdragen aan de ecologische voetafdruk van producten, of als de gegevens die het minst toegankelijk zijn voor leveranciers. Standaardgegevens kunnen worden gewijzigd door leveranciers die dat willen. In dergelijke gevallen worden ze altijd verhoogd vanuit milieuoogpunt, om geen voordeel te geven aan een product waarvan de gegevensverzameling minder nauwkeurig is.

Hoe classificeert Manutan haar producten?

Om de producten te rangschikken, vergelijkt Manutan de overeengekomen impactscore volgens de weging gedefinieerd door de PEF-methode (de 12 tot 16 milieu-indicatoren) van het beoordeelde product met het gemiddelde van alle overeengekomen impactscores van de producten in zijn categorie*. Op basis van een erkende statistische methodologie en de door ADEME aanbevolen verdeling, verdeelt Manutan de producten volgens een schaal van A tot E. De uiteindelijke verdeling in elke categorie wordt hieronder weergegeven:


Theoretische uitsplitsing van alle producten per categorie

A staat voor de producten met de laagste milieu-impact in de categorie, en E voor de producten met de hoogste.

De classificatie wordt gemaakt binnen een categorie van Manutan-producten die aan dezelfde behoeften voldoen, gedefinieerd door de functionele eenheid.

Onze partners

Als onderdeel van de pilot van het project hebben 2 partners van Manutan de milieuvoetafdruk van elk product beoordeeld door deze gegevens te combineren met emissiefactoren uit internationale databases met behulp van de volgende referentiesystemen:

Voor persoonlijke beschermingsmiddelen: GLIMPACT, in overeenstemming met de regels van de PEF (Product Environmental Footprint) methodologie aangenomen door de Europese Commissie, de "Glimpact Xtex" standaard van het Consortium, in overeenstemming met de regels van de Europese PEFCR Apparel & Footwear v1.3 standaard; en de bijbehorende EC database, "PEF LCDN EF2.0".

Voor kantoormeubilair: WARO in overeenstemming met de regels van de ADEME (Frans Agentschap voor Ecologische Transitie) methodologie, "BP X 30-323-4 op houten meubilair" standaard, en de bijbehorende "Base Impacts V2.02" database.

Hoe gaan we verder met deze aanpak?

De milieu-impactscore was het onderwerp van een eerste proeffase, getest op een steekproef van producten in 2 categorieën: kantoormeubilair en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).

De score wordt gemeten met behulp van een erkende methodologie die rekening houdt met de volledige levenscyclus van het product en de milieueffecten.

Manutan is van plan om deze score geleidelijk uit te rollen naar al zijn categorieën en zet zich in voor voortdurende verbetering om de MVO-initiatieven (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van zijn klanten en leveranciers te ondersteunen. Manutan volgt en voldoet aan veranderingen in regelgeving en de ontwikkeling van databases en is van plan om ABCDE-scores te baseren op marktreferenties zodra deze beschikbaar zijn.